FORMULARZ REKLAMACJI


  ………………………….       ……………………….

(miejscowość i data)     (imię i nazwisko)


 

………………………………….

(adres zamieszkania)

 


 

 

Marian Rzeżacz MICROMAXX

Dobrawy 2

47-232 Kędzierzyn Koźle.

email: [email protected]

tel.: 77 483 86 33

 


 

 

Niniejszym zgłaszam reklamację następującego towaru: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 


 

 

Data zakupu:…………………………………………………….

Nr zamówienia:…………………………………………………

Data wykrycia wady:………………………………………….

 


 

 

Opis wady i okoliczności ujawnienia wady:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 


 

 

Oczekiwania klienta (proszę zaznaczyć):

|__| naprawa towaru

|__| wymiana na towar wolny od wad

|__| obniżenie ceny

|__| zwrot należności za wadliwy towar

 

 


 

Numer konta bankowego do zwrotu należności (w przypadku zwrotu towaru): ……………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 


 

 

Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego :………………………………………………………

 


 

 

……………………………………….

(podpis)